+
23 març 2018
La Junta de Govern Local de data 12 de març de 2018 acorda l'aprovació de l'orferta pública de treball per als serveis de temporada i les
23 gener 2018
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
14 desembre 2017
Bases per a la selecció de funcionari/a interí/na tècnic de compatibilitat-tresoreria i recaptació de caracter temporal destinat a la ge
23 novembre 2017
Canvi de sanejament c/ Es Portal, per un import de 14.000,00€  -INFO-
12 febrer 2018
Para solucionar las afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la
21 desembre 2017
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
29 novembre 2017
Per obra de soterrament dels contenidors i la línia elèctrica de la Plaça de Ses Herbes, per un import de 37.510,24 € --INFO--
23 novembre 2017
Canvi de sanejament i nova canonada potables c/ Santa Bàrbara i Colomer, per un import de 25.000,00€ -INFO-