Certificat -Exp. 666-2018 – Modificació de crèdit núm. 1-2018