Edictes i Decrets

22/01/2018 – Decret d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les entrevistes del procés selectiu per a la provisió de tècnic de comptabilitat –Decret–

02/01/2018 – Aprovació Pressupost General de l’exercici 2018, Bases d’execució i la plantilla de personal –BOP– –Edicte– –Certificat– –Certificat aprovació definitiva– –BOP Definitiu–

07/12/2017 –  Edicte aprovació inicial Projecte obres adequació normativa contraincendis Pavelló de Cadaqués –BOP– –Edicte– –Certificat–

07/12/2017 – Edicte Aprovació definitiva Projecte Bàsic i executiu obra civil contenidors soterrats Carrer Trilla i Carrer de l’Horta-Vella –BOP– –Edicte– –Certificat–

23/11/2017 – Edicte d’aprovació inicial d’una ordenança municipal –BOP– –DOGC– –Punt Avui– –Certificat–

07/11/2017 – Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’exercici 2018. –EDICTE– –Certificat de ple– –BOP– –Certificat aprovació definitiva– –BOP Definitu–

30/10/2017 – Formalització i contractació per la pavimentació de carrers a Cadaqués –EDICTE–

30/10/2017 – Formalització contracte de gespa al camp de futbol municipal de Cadaqués –EDICTE–

04/09/2017 – Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU –PROJECTE part1– –PROJECTE part2– –EL PUNT AVUI– –BOP– –DOGC–

04/08/2017 – Text Refós Modificació Pla Parcial del Sòl de l’Engirol –BOP– –Edicte– –Certificat Inicial– –El Punt– –Certificat provisional– –Projecte–

20/07/2017 – Plec de clàusules per al taller de música –BOP– –DOGC–

17/07/2017 – Publicació aprovacio inicial modificacio credit –BOP–

14/07/2017 – Publicació de compte general 2016 –BOP–

14/07/2017 – Bases i convocatoria de 6 plaçes de personal laboral fixe –BOP–

03/07/2017 – Acta del procés de selecció mitjançant concurs de merits per cobrir amb caracter d’interir la plaça de secretaria-intervenció –ACTA–

27/06/2017 – Edicte d’informació pública de reforma d’habitatge unifamiliar finca situada a la parcel.la 182 del poligon 1 de Guillola –BOP–

15/06/2017 – Decret 23/2017 – llista d’admesos pel procés de selecció secretaria intervenció –Decret–

15/06/2017 – Decret 22/2017 – Nomenament d’alcalde accidental per abcència de l’alcalde –Decret–

14/06/2017 – Presentació actuació especifica parel.la 105 –Decret–

26/05/2017 – Decret 20/2017 – Nomenament d’alcalde accidental per absència de l’alcalde i 1ª tinent d’alcalde –Decret–

23/05/2017 – Edicte d’infrmació pública d’un projecte de sotarament d’una línia de mitja tensió a la finca de Ses Arrels –BOP–

03/04/2017 – Edicte adjudicació llicència Tren Turístic – Macalisa –Edicte–

17/03/2017 – Edicte adjudicació Bar Espai Cap de Creus – Antoni Llinares Bueno –Edicte–

17/03/2017 – Edicte adjudicació quioscs a Ses Oliveres i a PortLligat –Edicte–

08/03/2017 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules dels quatre camps de boies de la badia de Cadaqués i badia de Portlligat  –plec de clàusules– –CB Sa Confitera– –CB Ses Oliveres– –CB Pianc/Poal– –CB Platja Gran– –CB Sa Conca– –CB Portlligat — 

02/03/2017 – Certificat adjudicació del concurs via procediment obert per a adjudicar l’autorització de la instal·lació i explotació de dos quioscs a Ses Oliveres i un quiosc a Port Lligat –Certificat–

26/01/2017 – Decret 4/2017 : Susopensió del plec de clàusules de la gestio dels quatre camps de boies dels polígons de la badia de Cadaqués i Portlligat –Decret–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció er la plaça de Secretaria-Interventora –Edicte– –Bases plaça–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació  d’una concessió dels quioscs de Ses Oliveres i Port Lligat –Edicte– –Plec de clausules–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació d’una concessió espai cap de creus –Edicte–  –Plec de clausules–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3-2016 –Edicte–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POUM –Edicte–

07/12/2016 – Edicte a aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017 –Edicte–

28/11/2016 – Edicte i memòria – Modificació puntual nº3 Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués — EDICTE – MEMORIA PART1 – MEMORIA PART2