Edictes i Decrets

03/03/2022 – EDICTE PADRO IVTM 2022

27/01/2022 – EDICTE CALENDARI FISCAL 2022

27/01/2022 – Edicte correcció errada aritmètica EDICTE ESMENA PCAP CONVOCATORIA I LICITACIO OBRES PROJECTE CONSOLIDACIO CORRAL D’EN MORELL

03/12/2021DECRET DE NOMENAMENT EN PRÀCTIQUES FUNCIONARI INTERÍ PROCÉS DE SELECCIÓ …

08/07/2021 – DECRET CONTRACTACIO INFORMADORS TURISTICS (SUSANA I SONIA)

08/07/2021 – DECRET CONTRACTACIO INFORMADORS TURISTICS (POL)

04/11/2020 – Edicte Bases parada de mercat  EDICTE PUBLICACIO BASES PARADA MERCAT

05/06/2020 – Decret 2020-150 (Decret bars) –DECRET 2020-0150 [decret bars]–

02/06/2020 – EDICTE D’APROVACIÓ DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA D’AVARAMENT, AMARRAMENTS, AUXILIARS I CAIACS EXERCICI 2020 –EDICTE–

29/05/2020 – OBRES MUNICIPALS – APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA REPARACIÓ ASFALT CARRETERA CAP DE CREUS – Exp. núm. 482/2020 –MEMORIA VALORADA REPARACIÓ ASFALT CAP DE CREUS–  — Edicte — –BOP–

15/03/2020 – Decret d’alcaldia serveis mínims covid-19 ajuntament de Cadaqués –DECRET SERVEIS MÍNIMS – COVID-19–

06/03/2020 – Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació d’una llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers en la modalitat de tren turístic (en endavant PCAP),  i en compliment de la Interlocutòria núm. 4/2020, de data 10 de febrer de 2020, del Recurs ordinari 51/2016, Execució de títols judicials núm. 45/2019-A del Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona. –EDICTE – PLEC DE CLÀUSULES TREN TURÍSTIC CADAQUES PER INTERLOCUTORIA JUDICIAL–  –BOP NÚM. 47 de 06-03-2020 – EDICTE – PCAP TREN TURÍSTIC  PLEC DE CLÀUSULES TREN TURISTIC MODIFICAT EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIA– –DOGC NÚM. 8081 DE 10_03_2020 – PCAP TREN TURÍSTIC– –ECRET 2020-0046 [DECRET SERVEIS MÍNIMS – COVID-19]– –NOTA INFORMATIVA –SUSPENSIÓ TERMINIS– –AIXECAMENT SUSPENSIÓ TERMINIS–

26/09/2019 – Document únic de protecció civil municipal de Cadaqués (DUPROCIM) – EXP. núm. 529/2016 — Certificat– –Edicte– –BOP–

01/08/2019 – Donar comptes de les delegacions de l’Alcaldessa a favor de tinents d’alcalde i regidors/es per a la gestió d’àrees de la corporació – EXP. núm. 854/2019 – 06.01.03 –Certificat– –Edicte– –BOP–

01/08/2019 – Didicacions i retribucions de membres corporatius de l’ajuntament i creació d’un lloc de treball de personal eventual -EXP.núm. 854/2019 – 06.01.02. –Certificat– –Edicte– –BOP–

07/06/2019 – Inici expedient de Revisió d’Ofici del Projecte d’Urbanització del Pla Parcial núm. 6.2 – Sa Guarda – Exp. núm. 1163/2018 –Edicte– –Certificat– –BOP–

24/05/2019 – Aprovació de la Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 – Annex de taxes per la utilització privativa o aprofitaments especials dels béns de domini públic Local –Certificat– –BOP–

27/02/2019 – Aprovació del padró corresponents a la taxa d’avaraments, amarraments, auxiliars i caiacs de l’exercici 2019 –Certificat JGL– –BOP–

13/02/2019 – Inventari de camins –Edicte– –Certificat– –BOP– –Projecte inventari camins–

13/02/2019 – Modificació de crèdit 8/2019 –Edicte– –BOP–

11/02/2019 – Modificació crèdit 7/2018 –Edicte– –BOP–

06/02/2019 – Pressupost General – exercici 2019 –Edicte– –BOP– –Dossier pressupostos–

04/01/2019 – Projecte Complementari d’urbanització per l’execució en dos fases de la Urbanització de les parcel·les resultants 1 i 8 del Poligon 1 de la U.A. 23 “Platja d’en Pere Fet” de Cadaqués – Exp. núm. 131/2018 –Certificat AI– –Edicte AI– –BOP– –Publicació El Punt Avui– –Projecte Complementari– –BOP esmena–

04/01/2019 – Liquidació exercici 2017 –Decret–

07/12/2018 – Modificació de crèdit núm. 6/2018 del Pressupost Municipal – Exercici 2018. –Certificat– –Edicte– –BOP–

22/11/2018 – Projecte constructiu manteniment moll de pescadors de Portlligat Exp. núm 676/2016 –Certificat-AI– –Edicte-AI– –BOP-AI–

03/10/2018 – Modificació de crèdit núm. 5/2018 del Pressupost Municipal, exercici 2018. Exp. núm. 1480/2018 –Edicte– –Certificat– –BOP Aprovacio inicial– –BOP Aprovacio definitiva–

03/10/2018 – Modificació plantilla personal – Exp núm. 129/2018 –Edicte– –Certificat– –BOP–

03/10/2018 – Assabantat de la sentencia definitiva i ferma núm. 12/2018 de 10 de gener de 2018, dictada pel tribunal superior de justícia de cataluny, secció tercera Exp. núm 825/2018 –Edicte–  –Certificat– –BOP–

20/08/2018 – Projecte de recalçat de fonamentació, consolidació de la solera de paviment i reparació de danys ocasionats en el Pavelló Municipal “Es Quatre Camins” de Cadaqués  –Certificat-AI– –EDICTE-AI– –BOP-AI– –Certificat-AD– –Edicte-AD– –BOP-AD– –Projecte Visat AD–

06/08/2018 – Modificació de crèdit núm. 4/2018 del pressupost municipal exercici 2018 –EDICTE– –CERTIFICAT– –BOP Aprovació inicial– –BOP Aprovació definitiva–

01/08/2018 – Edicte aprovat definitivament l’Estudi de Detall de la Finca propietat d’Edibarva SL –EDICTE– –BOP– 

26/07/2016 – Decret de nova convocatoria al proces selectiu per a la borsa de treball d’administratius al servei d’economia –Decret–

10/07/2018 – Nomenament alcalde accidental, dies 10, 11 i 13 de juliol de 2018 –DECRET– –BOP–

06/07/2018 – Modificació Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció –Edicte– –Certificat– –Memoria– –PUBLICACIÓ EL PUNT– –BOP NÚM. 136–

06/07/2018 – Modificació de crèdit núm. 3/2018 del Pressupost Municipal exercici 2018 –Edicte– –Certificat–

12/06/2018 – Nomenament alcaldesa accidental del 13 al 19 de juny –Edicte– –Decret– –BOP– 

07/06/2018 – Edicte aprovació inicial de modificació de crèdit  2/2018 extraordinari finançat amb una baixa de crèdit –Certificat– –Edicte– –BOP Aprovació inicial– –BOP AD–

07/06/2018 – Decret de nomenament alcalde accidental de Fernanda Moreno –Edicte– –DECRET–

31/05/2018 – Resultat del proces de selectiu per la provisió de places dels serveis de temporada –Anunci–

17/05/2018 – Edicte d’aprovació provisional del llistat d’admesos i exclosos i horaris de les proves –BOP–

11/05/2018 – Decret de nomenament del tribunal avaluador proves serveis temporada –DECRET–

08/05/2018 – MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I GESTIÓ DE RESIDUS A CADAQUÉS, INCLOENT UN NOU PUNT ALS ARTICLES NÚMS. 38 – 44 – 75 – 76. (EXP. NÚM. 667/2018). –Certificat– –Edictes– –BOP– — DOCG–

07/05/2018 – MODIFICACIÓ DE CRÉDIT NÚM. 1/2018 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018.–Certificat– –Edicte– –BOP– –BOP AD–

02/05/2018 – Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 – ANNEX DE TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL – APARTAT 1.2 OCUPACIONS TEMPORALS – PUNT 1.2.J) CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER OCUPACIÓ DE LA ZONA MARÍTIM TERRESTRE AMB CARÀCTER TEMPORAL: BADIA DE CADAQUÉS I BADIA DE PORTLLIGAT – SERVEI DE PANTALÀ A PORTLLIGAT I PREUS MÀXIMS DE BOIES EN ELS CAMPS DE BOIES DE LA BADIA DE CADAQUÉS I BADIA DE PORTLLIGAT –Certificat– –Edicte– –BOP– –DOGC– –Certificat Definitiu– –Edicte Definitiu– –BOP Definitiu–

02/05/2018 – Modificació Ordenança Fiscal núm. 8 – apartat F) – Servei d’utilització de les instal•lacions i serveis esportius municipals – Punt núm. 2 . Sala de Gimnàstica –Certificat– –Edicte– –BOP– –-DOGC–

20/04/2018 – Decret Convocatòria de sessió odinaria del ple de la corporació –Decret–

13/04/2018 – Edicte d’aprovació de padró corresponent a la taxa d’avarament, amarrament, xinxorro i caiac per l’exercici 2018 –BOP–

23/03/2018 – Decret aprovació inicial modificació ordenança gestió i ordenació de platges i usos –Edicte– –Certificat– –BOP– –DOCG–

27/02/2018 – Certificat acord de retirada de embarcacions a la platja des Pianc i només autorització a banyistes –Certificat–

22/01/2018 – Decret d’admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les entrevistes del procés selectiu per a la provisió de tècnic de comptabilitat –Decret–

02/01/2018 – Aprovació Pressupost General de l’exercici 2018, Bases d’execució i la plantilla de personal –BOP– –Edicte– –Certificat– –Certificat aprovació definitiva– BOP Definitiu–

19/12/2017 – Plànol de delimitació  cvfranges prevenció incendis –Certificat– –BOP NÚM. 135– –BOP NÚM. 19– –Edicte– –Edicte Aprovació– –DOCUMENT ACOMPANYAMENT– –Certificat– –Cadaques 2017 A1–

07/12/2017 –  Edicte aprovació inicial Projecte obres adequació normativa contraincendis Pavelló de Cadaqués –BOP– –Edicte– –Certificat–

07/12/2017 – Edicte Aprovació definitiva Projecte Bàsic i executiu obra civil contenidors soterrats Carrer Trilla i Carrer de l’Horta-Vella –BOP– –Edicte– –Certificat–

23/11/2017 – Edicte d’aprovació inicial d’una ordenança municipal –BOP– –DOGC– –Punt Avui– –Certificat–

07/11/2017 – Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’exercici 2018. –EDICTE– –Certificat de ple– –BOP– –Certificat aprovació definitiva– –BOP Definitu–

30/10/2017 – Formalització i contractació per la pavimentació de carrers a Cadaqués –EDICTE–

30/10/2017 – Formalització contracte de gespa al camp de futbol municipal de Cadaqués –EDICTE–

04/09/2017 – Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU –PROJECTE part1– –PROJECTE part2– –EL PUNT AVUI– –BOP– –DOGC–

04/08/2017 – Text Refós Modificació Pla Parcial del Sòl de l’Engirol –BOP– –Edicte– –Certificat Inicial– –El Punt– –Certificat provisional– –Projecte– C–Certificat -Exp. 567-2016 – Verificar Text Refós Mod– –Text Refós–

20/07/2017 – Plec de clàusules per al taller de música –BOP– –DOGC–

17/07/2017 – Publicació aprovacio inicial modificacio credit –BOP–

14/07/2017 – Publicació de compte general 2016 –BOP–

14/07/2017 – Bases i convocatoria de 6 plaçes de personal laboral fixe –BOP–

03/07/2017 – Acta del procés de selecció mitjançant concurs de merits per cobrir amb caracter d’interir la plaça de secretaria-intervenció –ACTA–

27/06/2017 – Edicte d’informació pública de reforma d’habitatge unifamiliar finca situada a la parcel.la 182 del poligon 1 de Guillola –BOP–

15/06/2017 – Decret 23/2017 – llista d’admesos pel procés de selecció secretaria intervenció –Decret–

15/06/2017 – Decret 22/2017 – Nomenament d’alcalde accidental per abcència de l’alcalde –Decret–

14/06/2017 – Presentació actuació especifica parel.la 105 –Decret–

26/05/2017 – Decret 20/2017 – Nomenament d’alcalde accidental per absència de l’alcalde i 1ª tinent d’alcalde –Decret–

23/05/2017 – Edicte d’infrmació pública d’un projecte de sotarament d’una línia de mitja tensió a la finca de Ses Arrels –BOP–

03/04/2017 – Edicte adjudicació llicència Tren Turístic – Macalisa –Edicte–

17/03/2017 – Edicte adjudicació Bar Espai Cap de Creus – Antoni Llinares Bueno –Edicte–

17/03/2017 – Edicte adjudicació quioscs a Ses Oliveres i a PortLligat –Edicte–

08/03/2017 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules dels quatre camps de boies de la badia de Cadaqués i badia de Portlligat  –plec de clàusules– –CB Sa Confitera– –CB Ses Oliveres– –CB Pianc/Poal– –CB Platja Gran– –CB Sa Conca– –CB Portlligat — 

02/03/2017 – Certificat adjudicació del concurs via procediment obert per a adjudicar l’autorització de la instal·lació i explotació de dos quioscs a Ses Oliveres i un quiosc a Port Lligat –Certificat–

26/01/2017 – Decret 4/2017 : Susopensió del plec de clàusules de la gestio dels quatre camps de boies dels polígons de la badia de Cadaqués i Portlligat –Decret–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció er la plaça de Secretaria-Interventora –Edicte– –Bases plaça–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació  d’una concessió dels quioscs de Ses Oliveres i Port Lligat –Edicte– –Plec de clausules–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació d’una concessió espai cap de creus –Edicte–  –Plec de clausules–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3-2016 –Edicte–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POUM –Edicte–

07/12/2016 – Edicte a aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017 –Edicte–

28/11/2016 – Edicte i memòria – Modificació puntual nº3 Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués — EDICTE – MEMORIA PART1 – MEMORIA PART2