Escola

L’Escola Caritat Serinyana

Escola Caritat Serinyana

Cadaqués compta amb tres centres educatius:
– La llar d’infants “Es Papanell” que acull es nens i nenes fins a 2 anys.
– L’escola Caritat Serinyana, que atén sa mainada de 3 a 12 anys.
– La SIN Cap de Creus, pes joves de 13 a 16 anys.

L’Escola és pública i depèn del Departament d’Educació de la Generalitat. Ofereix es 2n cicle d’Educació Infantil (3-5 anys) i tota l’etapa de Primària (6-12 anys), que és sa primera etapa obligatòria des sistema educatiu actual.

Mos trobem situats a la zona educativa del Sol de l’Engirol. L’edifici ha estat recentment rehabilitat i ampliat.

És un centre d’una línia i mitja, que atén uns 260 alumnes i té una plantilla de 21,75 mestres.

Àmbit organitzatiu i de participació del centre:
Consell Escolar: òrgan de debat, participació i decisió de la comunitat educativa.
Claustre: òrgan de debat, participació i decisió des professionals del centre.
Cicle: Equip de mestres que atenen un mateix grup d’alumnes.
Comissions: Equips de mestres que organitzen activitats concretes durant el curs.
Ampa: associació de pares i mares participativa en la dinàmica del centre.

El centre disposa de:
– Recursos humans necessaris
– Aula d’informàtica
– Biblioteca (també en horari no lectiu)
– Servei de menjador

Oferim:
Informació as pares en la tramitació d’ajuts.
SEP (suport escolar personalitzat)
Activitats extraescolars

TRETS D’IDENTITAT

Sa nostra escola entén l’educació com un procés integral.
– Potencia el treball actiu i significatiu de ses alumnes, tot afavorint l’esperit crític i creatiu.
– Promou l’Educació intercultural tot coneixent ses diferents cultures, es valors humans de pau, respecte i solidaritat.
– Contempla la diversitat de capacitats, interessos i motivacions des nens i nenes; planteja adequacions i elabora plans individuals adients a ses seus necessitats educatives, per tal d’assolir ses competències bàsiques.
– És una escola integrada a l’entorn natural i social, respectuosa amb el medi i afavoreix la participació activa de tota la comunitat educativa.
– Incorpora es valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots ses àmbits de la vida del centre, tot promovent la participació i implicació activa de la comunitat educativa en la millora des nostro entorn.
– És integradora i oberta. Treballem perquè ses diferències no es converteixin en desigualtats.
– S’adapta as canvis constants de professorat, i acull ses noues incorporacions d’alumnat i famílies al llarg des curs.
– Mantenim un contacte proper i periòdic amb pares i mares a través d’entrevistes, reunions, circulars, informes, …
– Som escola catalana.

Escola Serinyana - Activitats