Oferta pública d’ocupació

(21/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i per a la creació d’una bosa de repocició d’agents, mitjançanat el procediment de concurs-opocició (Grup C2). EDICTE BASES AGENTS PL  ANUNCI ACORD ESMENA BASES PL

(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea d’intervenció mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball. EDICTE BASES AUX ADM INTERVENCIÓ ANEXE I ANEXE II 

(09/09/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places de  funcionari de carrera AUXILIAR-ADMINISTRATIU/VA adscrit a l’àrea jurídica mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2) i creació d’una borsa de treball. EDICTE BASES AUX ADM JURÍDICAANEXE I ANEXE II

(03/08/2021) – Edicte de publcació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació d’un administratiu  en pràctiques,  per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil EDICTE BASES SOCEDICTE CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUESDECRET CONTRACTACIO JOVE EN PRACTIQUES

(03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu mitjançant el sistema de concursos opocició per a  ocupar temporalment  una vacant d’administratiu adscrit a l’àrea d’esports i creació d’una borsa de treball EDICTE BASES ADM ESPORTSLLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS PROCES DE SELECCIO   DECRET LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADM. ESPORTS

 (03/09/2021) – Edicte de publicació de les bases per al procés selectiu per a la provisió, en règim de funcionari/ària intrí/ina fins a la provisió o amortització de la plaça, d’un lloc de treball d’enginyerier/a, grup A1, i constitució d’una borsa de treball EDICTE BASES ENGINYER DECRET ESMENA BASES ENGINYER  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ENGINYER

(03/06/2021) – Edicte de publuicació de les bases que ha de regir el procés de selecció  per la creació d’una borsa de treball de vigilants operaris de serveis maritims mitjançanat el procediment de concurs. EDICTE BASES QUE REGEIXEN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS OPERARIS DE SERVEIS MARÍTIMS  DECRET LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS BORSA VIGILANTS OPERARIS SERVEIS MARÍTIMS DECRE CONVOCATORIA DESERTA SERVEIS MARITIMS

(14/04/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió de 8 places d’agent interi de la policia local per a un preiode de 6 mesos i per l la creació d’una borsa de repocició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2). EDICTE BASES AGENTS PL 2021  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS DECRET ERRADA MATERIAL LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS DECRET AMB LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, DATA I LLOC EXAMEN I TRIBUNAL DEL PROCES SELECTIU D’AGENTS INTERINS DE LA PL RESULTATS PROVES FASE OPOSICIÓ AGENTS INTERINS PL RESULTATS FASE CONCURS I RESULTATS FINALS AGENTS INTERINS PL

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA EN PRÀCTIQUES, PER A JOVES INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

La contractació ve condicionada a la resolució favorable per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció tramitada per l’Ajuntament de Cadaqués en el marc de la convocatòria efectuada en base a la resolució TSF/2537/2020

27/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació d’un/a administratiu/va en pràctiques, per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil –EDICTE–

11/11/2020 – Decret llistat admesos i exclosos, composició tribunal i data, hora i lloc de l’entrevista –DECRET–

——————————————————————————————————–

PROCÉS SELECTIU PER  A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

23/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es de la Llar d’infants municipal –EDICTE–

23/11/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

04/12/2020 – Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i data proves –DECRET–

11/12/2020 – Constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d’auxiliar administratiu/va d’administració general –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

17/07/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

29/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

05/08/2020 – Resultats prova teòrico-pràctica –RESULTATS–

05/08/2020 – Resultats prova ofimàtica –RESULTATS–

05/08/2020 – Puntuació entrevista personal –PUNTUACIÓ–

06/08/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ TAQUILLERS MUSEU PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la provisió com a personal laboral temporal de 2 taquillers de Museu per als serveis de temporada, mitjançant el procediment de concurs –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

15/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data concurs –DECRET–

20/07/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ INFORMADORS TURÍSTICS DE TEMPORADA

13/05/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

19/06/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

19/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

30/06/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ CAPORAL POLICIA LOCAL

28/02/2020 – Procés selectiu  per la provisió d’un caporal  del cos de la policia local de l’Ajuntament de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

30/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

—————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA TEMPORADA

28/02/2020 – Procés selectiu  per la creació d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament places de temporada del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA OCUPACIÓ PERMAMENT

28/02/2020 – Procés selectiu per la creació  d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament  places d’ocupació permanent del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ TÈCNIC GESTIÓ ESPORTIVA 

22/10/2019 – Decret resultats i creació d’una borsa de tècnic en gestió esportiva –Decret–

15/10/2019 – Decret tribunal i nova data de realització de les proves per tècnic de gestió esportiva –Decret–

23/09/2019 – Decret llistat admesos i exclosos i data del tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de tècnic en gestió esportiva (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

11/10/2019 – Decret de suspensió de les proves de selecció previstes pel dilluns dia 14 d’octubre –Decret–

11/10/2019 – Decret de rectificació d’errada material del decret 210/2019 pel que s’aprova la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic de gestió esportiva a mitja jornada i creació de borsa de treball resultant –Decret–

—————————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ SUBALTERN

15/10/2019 – Decret resultats selecció subaltern i creació de borsa de treball –Decret–

24/09/2019 – Decret llistat admesos  i data i tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de un subaltern (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU EN PRACTIQUES 13/08/2019

13/08/2019 – Bases per administratiu en pràctiques (inici termini presentació de sol·licituds el dia 13 d’agost) –Bases–

——————————————————————————————————————-

11/06/2019 – Decret resultats informadors –Decret–

07/06/2019 – Decret de llista d’admesos i data de les proves per informadors –Decret–

08/05/2019 – Bases que regeixen la convocatoria per a la provisio com a personal laboral temporal de 2 auxiliars informadors –Bases–

————-————-—————————————-————-———-

05/06/2019 – Decret resultats constitució de borsa  taquillers museu –Decret–

31/05/2019 – Llista definitiva de candidats admesos, data de les activitats valoratives i tribunal qualificador del procés de selecció per la creació de dues places de taquillers de museu i creació d’una borsa de treball –Llista–

17/04/2019 – Edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per la contractació de 2 taquillers de museu per temporada d’estiu de 2019 –Bases– –BOP–

————-————-—————————————-————-————-

07/05/2019 – Decret de publicació dels resultats dels finalistes i constitució de una borsa de treball d’operari vigilant de serveis maritims –Decret–

16/04/2019 – Llista definitiva admesos serveis maritims –llista definitva admesos serveis maritims–

10/04/2019 – Decret llistat provisional serveis maritims — llista provisional serveis marítims —

28/02/2019 – Convocatòria per una borsa de treball de vigilants operaris de serveis marítims –Edicte– –BOP– –DOGC–

————-————-—————————————-

18/02/2019 – Decret de llista definitiva d’admesos borsa arquitectes –Decret–

————-————-—————————————-————-—————————

13/05/2019 – Decret de resultats finals i ampliació borsa –Decret–

12/04/2019 – Acord de suspensió de proves i nova data –Acord–

09/04/2019 – Llistat resolucio proves físiques –Resolucio proves fisiques–

28/03/2019 – Llista definitiva d’admesos i exclosos juntament amb el calendari de les proves –Llista–

08/03/2019 – Llistat provisional d’admesos i exclosos per la ampliació de borsa d’agents de policia –Llista–

12/02/2019 – Edicte de les bases de la nova convocatoria per ampliar la borsa de policies –Edicte– –DOGC– –BOP–

————-————-—————————

06/02/2019 – Base rectora de la convocatòraia de l’ampliació de la borsa de treball existent d’agents interins –Edicte–

————-————-—————————————————

28/11/2018 – Edicte de publicació de les bases que han de regir el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Edicte bases–

————-————-

28/11/2018 – Decret d’admesos i exclosos, data de convocatòria i composició del tribunaldel procediment de selecció d’un dinamitzador juvenil –Decret–

06/11/2018 – Edicte bases del proces per la contractació d’un dinamitzador juvenil — Edicte bases —

—————————-————-————-

17/09/2018 – Edicte de llistat d’atmesos a la selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte admesos —

19/09/2018 – Edicte de publicació de les bases per les quals es regeix el procés de selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte– 

————-————-————-————-

21/08/2018 – Edicte d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, data de convocatòria i publicació del tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –BOP–
—————————-

27/12/2018 – Rectificació resultats finals i constitució de la borsa –Decret-

21/12/2018 – Resultats finals i consticució de la borsa de agents de policia –Decret–

12/12/2018 – Resultats proves coneixements –Resultats proves coneixements–

30/11/2018 – Resultats proves fisiques –Resultats proves físiques–

22/11/2018 – Llistat definitiva, calendari i composició candidats procés selecció agents –Llistat definitiva i calendari–

19/10/2018 – Edicte de llistat d’admesos a la selecció d’agent de policia grup C2 –Provisional edicte admesos —

06/08/2018 – Edicte de publicació de l’acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de policia grup C2 –BOP–

————-————-————-————-————-————-

06/08/2018 – Decret de rectificació d’errada – Convocatòria procés de selecció d’arquitecte Grup A –DECRET–

————-————-————-————-————-————-

26/07/2016 – DECRET DE NOVA CONVOCATORIA AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS AL SERVEI D’ECONOMIA –DECRET– –BOP–
————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del prcés selectiu per a una borsa de treball d’administratiu –Decret de resultats administratius eco–

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

————-————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Decret de resultats arquitectes–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–