Ple

Fem Cadaqués – Independents de Catalunya (Fem CDQ-IDC)

Maria Pia Seriñana Torrents

Airy Rodriguez Rotllan

Pol Zendrera Agulló

Laura Blay sanchez

————————————————————————————————-

Junts per Cadaqués (JUNTS)

Jordi Riera Renter

Mercè Cabot Ximenes

Ester Martín Faixó

Ferran Granados Jaén

————————————————————————————————-

Assamblea per Cadaqués – Alternativa Municipalista (AxC – AMUNT)

Claret Daniela Cruz Cruz

————————————————————————————————-

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM)

Josep Lloret Parellada

————————————————————————————————-

Independents per Cadaqués – Candidatura de progrés (IC – CP)

Guillermo Martín Donaire

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

17/10/2019 – 19:30h – Convocatoria Ple Extraordinari –Ple Extraordinari– 17/10/2019 – 19h – Convocatoria Ple  Extraordinari Urgent –Ple Extraordinari Urgent–

Calendari de Plens

17/10/2019 – 19:30h – Convocatoria Ple Extraordinari 17/10/2019 – 19h – Convocatoria Ple  Extraordinari Urgent

Actes dels Plens

          

2017
– 1.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 1-2017 – 16-01-17 –link–
– 2.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 2-2017 – 13-02-17 –link–
– 3.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 3-2017 – 16-03-17 –link–    
– 4.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 4-2017 – 24-04-17 –link–
– 5.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 5-2017 – 08-05-17 –link–     
– 6.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 6-2017 – 10-05-17 –link–     
– 7.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 7-2017 – 28-08-17 –link–
– 8.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 8-2017 – 16-10-17 –link–                
– 9.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 9-2017 – 24-10-17 –link–
– 10.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 9-2017 – 24-10-17 –link–
– 11.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 11-2017 – 22-11-17 –link–
– 12.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 12-2017 – 19-12-17 –link–
2018
– 1.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 1-2018 – 05-02-18 –link–     
– 2.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 2-2018 -12-03-18 –link–     
– 3. ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 3-2018 -23-04-18 –link–
– 4.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 4-2018 -21-05-18 –link–    
– 5.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 5-2018 -27-06-18 –link–     
– 6.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 6-2018 -09-07-18 –link–    
– 7.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 7-2018 -25-07-18 –link–
– 8.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8-2018 -10-09-1 –link–     
– 9. ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 9-2018 -29-10-18 –link–           
– 10.ACTA PLE ORDINARI  NÚM. 10-2018 -26-11-18 –link–
– 11.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 11-2018 -27-12-18 –link–
2019
– 1.ACTA PLE ORDINARI núm. 1-2019 -28-01-19 –link–
– 2.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 2-2019 – 11-03-19 –link–
– 3.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 3-2019 – 02-04-19 –link–
– 4.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 4-2019 – 29-04-19 –link–
– 5.ACTA PLE ORDINARI NÚM 5-2019 – 13-05-19 –link–
– 6.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM 6-2019 15-06-19 –link–
– 7.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 7-2019 9-07-2019 – DILIGENCIAT –link–
– 8.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM 8-2019 8-08-2019 –link–
– 9.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 9-2019 12-09-2019 –link–
2019 10 ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 10-2019 17-10-2019 – ELECCIONS GENERALS –link–
-11.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 11-2019 17-10-2019 – MOCIONS –link–
-12.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 12-2019 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2019 – PLA D’USOS I SERVEIS 2020 –link–
-13.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 13-2019 14-10-2019 –link–
-14.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 14-2019 12-12-2019 –link–
2020
– 1.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 1-2020 30-01-2020 –link–
– 2.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 2-2020 26-05-2020 –link–
– 3.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 3-2020 9-06-2020 –link–
– 4.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 4-2020 25-06-2020 –link–
– 5.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 5-2020 13-07-2020 –link–
– 6.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 6-2020 6-08-2020 –link–
– 7.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 7-2020 2-09-2020 –link–
– 8.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8-2020 16-09-2020 –link–
– 9.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 9-2020 28-10-2020 –link–