Ple

Fem Cadaqués – Independents de Catalunya (Fem CDQ-IDC)

Maria Pia Seriñana Torrents

Airy Rodriguez Rotllan

Pol Zendrera Agulló

Laura Blay sanchez

————————————————————————————————-

Junts per Cadaqués (JUNTS)

Jordi Riera Renter

Mercè Cabot Ximenes

Ester Martín Faixó

Ferran Granados Jaén

————————————————————————————————-

Assamblea per Cadaqués – Alternativa Municipalista (AxC – AMUNT)

Claret Daniela Cruz Cruz

————————————————————————————————-

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM)

Josep Lloret Parellada

————————————————————————————————-

Independents per Cadaqués – Candidatura de progrés (IC – CP)

Guillermo Martín Donaire

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

17/10/2019 – 19:30h – Convocatoria Ple Extraordinari –Ple Extraordinari–

17/10/2019 – 19h – Convocatoria Ple  Extraordinari Urgent –Ple Extraordinari Urgent–

Calendari de Plens

17/10/2019 – 19:30h – Convocatoria Ple Extraordinari

17/10/2019 – 19h – Convocatoria Ple  Extraordinari Urgent

Actes dels Plens

2017

     – 1.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 1-2017 – 16-01-17 –link–

     – 2.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 2-2017 – 13-02-17 –link–

     – 3.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 3-2017 – 16-03-17 –link–

     – 4.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 4-2017 – 24-04-17 –link–

     – 5.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 5-2017 – 08-05-17 –link–

     – 6.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 6-2017 – 10-05-17 –link–

     – 7.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 7-2017 – 28-08-17 –link–

     – 8.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 8-2017 – 16-10-17 –link–

     – 9.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 9-2017 – 24-10-17 –link–

     – 10.ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT NÚM. 9-2017 – 24-10-17 –link–

     – 11.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 11-2017 – 22-11-17 –link–

     – 12.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 12-2017 – 19-12-17 –link–

2018

     – 1.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 1-2018 – 05-02-18 –link–

     – 2.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 2-2018 -12-03-18 –link–

     – 3. ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 3-2018 -23-04-18 –link–

     – 4.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 4-2018 -21-05-18 –link–

     – 5.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 5-2018 -27-06-18 –link–

     – 6.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 6-2018 -09-07-18 –link–

     – 7.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 7-2018 -25-07-18 –link–

     – 8.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 8-2018 -10-09-1 –link–

     – 9. ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 9-2018 -29-10-18 –link–

     – 10.ACTA PLE ORDINARI  NÚM. 10-2018 -26-11-18 –link–

     – 11.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 11-2018 -27-12-18 –link–

2019

– 1.ACTA PLE ORDINARI núm. 1-2019 -28-01-19 –link–

– 2.ACTA PLE ORDINARI NÚM. 2-2019 – 11-03-19 –link–

– 3.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 3-2019 – 02-04-19 –link–

– 4.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM. 4-2019 – 29-04-19 –link–

– 5.ACTA PLE ORDINARI NÚM 5-2019 – 13-05-19 –link–

– 6.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM 6-2019 15-06-19 –link–

– 7.ACTA PLE EXTRAORDINARI NÚM 7-2019 09-07-19 –link–