12. Es publica l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament?