39. Es publica l’indicador de la capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)?

Resultat pressupostari ajustat 2013

12.511,82€

Superàvit per habitant any 2013

4,36€ per habitant

Resultat pressupostari ajustat 2014

905.842,50€

Superàvit per habitant any 2014

314,09€ per habitant