50. Està publicat el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) i els mapes i planols que el detallen?