ANUNCI SUSPENSIO TRAMITACIO INSTRUMENTS PLANEJAMENT URANISTIC DERIVATS I GESTIO I ATORGAMENT LLICENCIES – POUM

Suspensió tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com suspensió per a l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a l’estudi de formació i reforma del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués – POUM – Exp. Núm. X2022000621.

 

-LINK- ANUNCI SUSPENSIO TRAMITACIO INSTRUMENTS PLANEJAMENT URANISTIC DERIVATS I GESTIO I ATORGAMENT LLICENCIES – POUM