COMPTE JUSTIFICATIU AMB JUSTIFICANTS SUPERIORS A 3000€ I COMPTE JUSTIFICATIU SUBV NOMINATIVES INFERIORS DE 3000€