OFERTA PÚBLICA DE TREBALL I CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER SERVEIS DE TEMPORADA

La Junta de Govern Local de data 12 de març de 2018 acorda l’aprovació de l’orferta pública de treball per als serveis de temporada i les corresponents bases i convocatòries per a la selecció de personal per als serveis de termporada de 2018, les quals es publiquen integrament en el BOP de Girona nº 59 de 23 de març – Fi de termini per presentar sol·licituds el 25 d’abril –PUBLICACIÓ–

 

Model normalitzat d’instància per tal d’aplicar a la convocatòria per a la selecció de personal per als diferents serveis de temporada 2018. –INSTÀNCIA–

 

Modificació del nivell de català requerit per aplicar a les 3 places de vigilants municipals. –ACORD–