AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE SELECCIÓ DE FUNCIONARI INTERÍ/NA TÈCNIC DE COMPTABILITATRESORERIA I RECAPTACIÓ

Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic de comptabilitat- tresoreria i recaptació, les quals es publiquen al BOP de la Província de Girona nº 229 de 30 de novembre de 2017.

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, procedeix l’ampliació del termini establert sense excedir la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer.

La Junta de Govern local de data 15 de desembre de 2017 ha acordat ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds en relació al concurs per a la selecció de funcionari interí/na tècnic de comptabilitat- tresoreria i recaptació, per a 10 dies. Finalitzant el termini el dia 8 de Gener de 2018.