SENTÈNCIA ACATAMENT LLEI DE BANDERES

 

ANTECEDENTS DE FET

Setembre de 2012 (GOVERN CIU)
Instal•lació a la torre des Baluard de l’Ajuntament de Cadaqués d’un màstil amb la Senyera.

3 de juliol de 2013
La Subdelegación del Gobierno de Girona envia a l’Ajuntament una carta, sol•licitant el compliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-26082).

27 d’agost de 2013
Carta de la Subdelegación del Gobierno requerint la col•locació de la bandera espanyola.

30 d’agost de 2013
L’Ajuntament de Cadaqués envia carta a la Subdelegación del Gobierno on al·lega, segons acord de Junta del 9 d’agost de 2013, que a l’edifici consistorial NO ONEJA cap bandera, donat el valor històric de l’edifici.

30 d’octubre de 2013
Requeriment de la Subdelegación del Gobierno per l’incompliment de la Llei de Banderes en edificis públics.

5 de febrer de 2014
Nou requeriment de la Subdelegación del Gobierno a l’Ajuntament de Cadaqués per incompliment de la Llei de Banderes.

30 de març de 2015
La Subdelegación del Gobierno informa a l’Ajuntament que tramet el cas al Jutjat Contenciós Administratiu.

16 d’abril de 2015
Carta d’obertura d’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.

25 de maig de 2015
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona envia una carta donant deu dies de termini improrrogable pel compliment de la Llei de Banderes.

26 de maig de 2015
L’Ajuntament envia carta a la Diputació de Girona sol•licitant els seus serveis jurídics en relació a l’expedient obert pel Jutjat Contenciós Administratiu.

11 de juny de 2015
L’Ajuntament informa al Jutjat Contenciós Administratiu que els serveis jurídics de la Diputació de Girona es faran càrrec del recurs obert.

16 de juny 2015 (GOVERN ERC)
L’Ajuntament interposa un recurs de reposició davant la secretària judicial.

17 de juny de 2015
L’Advocat de la Diputació de Girona envia un mail dient que “no accepta la defensa jurídica en els recursos contenciosos interposats per l’Administració de l’Estat contra Ajuntaments pel tema de les banderes, per entendre que no tenim cap argument jurídic de defensa de la llei 39/81”.

14 de juliol de 2015
L’Ajuntament comunica al Jutjat que en breu col•locarà es màstils a l’exterior de l’Ajuntament.

29 de juliol de 2015
El Jutjat Contenciós Administratiu dóna 5 dies per complir la Llei de banderes.

8 setembre de 2015
El Jutjat Contenciós Administratiu dóna un termini improrrogable de 10 dies per fer complir la Llei de Banderes. En la comunicació s’adjunten unes fotografies fetes per la Guàrdia Civil, amb data 03/03/2015, de l’exterior de la façana del consistori on oneja la Senyera.

5 octubre de 2015
L’Ajuntament envia al Jutjat una carta adjuntant pressupost per a comprar les banderes.

13 octubre de 2015
El Jutjat dóna 5 dies per comprar les banderes i col•locar-les.

21 octubre de 2015
El Jutjat fa un requeriment en un termini de 10 dies improrrogables perquè s’enviï al jutjat l’expedient administratiu corresponent a aquesta actuació.

16 de desembre de 2015
El Jutjat torna a fer un requeriment a l’Ajuntament.

29 de gener de 2016
El Jutjat informa a l’Ajuntament que ha expirat el termini concedit per fer l’actuació.

12 febrer de 2016
El Jutjat informa de l’obertura del termini per fer al•legacions.

4 de març de 2016
El Jutjat informa que dóna un termini de 10 dies per a formular al•legacions.

29 de març de 2016
El Jutjat torna a informar a la part demandada que té 10 dies per presentar al•legacions.

22 abril de 2016
El Jutjat informa que el termini per presentar al•legacions ha expirat.

4 de maig de 2016
El Jutjat informa que l’expedient queda vist per sentència.

5 juliol de 2016
El Jutjat dicta sentència.

8 de setembre de 2016
El Jutjat informa que s’ha dictat sentència i que s’obre el termini per poder recórrer.

16 de setembre de 2016
Diligència d’ordenació de pagament de costes per import de 2.250€, equivalents als honoraris de l’advocat de l’Estat. Diligència

21 de setembre de 2016
El Jutjat envia la sentència ferma nº 152/16, que obliga a complir el disposat per la Llei de Banderes. Diligencia d’ordenació dictada – Sentència

26 de setembre de 2016
L’Ajuntament demana assessorament a l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) així com a ERC, que recomanen no entrar en guerra de banderes i acatar la sentència.

27 de setembre de 2016
L’Ajuntament de Cadaqués col•loca les banderes i penja una pancarta al balcó de l’Ajuntament on es llegeix:

“En aquest Ajuntament oneja la bandera espanyola per imperatiu legal i en contra de la voluntat de la majoria des cadaquesencs” (cartell en pdf)

Notícia del Punt Avui en relació al tema de la bandera