PUBLICACIÓ AL BOP NÚM. 87 DE 07-05-2018 – MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM