PUBLICACIÓ AL DOGC NÚM. 7614 DE 08-05-18 – MOD.ORDENANÇA NÚM